Feng Shui Items

Feng shui Huanglong jade Dragon Turtle M128

+ Material & Origin: Feng shui Huanglong jade Dragon Turtle (Xinjiang) + Dimensions (L x W x H): 7cm x 5cm x 20cm + Weight: 200 g + Meaning: + Usage: + Price:

Feng shui turquoise stones dragon turtle M145

+ Material & Origin: Feng shui turquoise stones dragon turtle (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 11cm x 5cm x 7cm. + Weight: 200 g + Meaning: + Usage: + Price:

Feng shui turquoise stones dragon turtle M144

+ Material & Origin: Feng shui turquoise stones dragon turtle (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 23cm x 17cm x 18cm + Weight: 5.1kg + Meaning: + Usage: + Price:

Feng shui Huanglong jade Dragon Turtle M039

+ Material & Origin: Feng shui Huanglong jade Dragon Turtle (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H):20cm x 13cm x 13cm + Weight: 3,850kg + Meaning: + Usage: + Price: